Om Reliance
Medierelationer
Medietræning
Investor relations
Finansiel kommunikation
Strategisk kommunikation
Krisekommunikation
Børsintroduktion (IPO)
Forberedelse til IPO
Corporate governance
Etablering af IR-funktion
Finansiel kommunikation
Questions & Answers
Medietræning
Investor- og analytikertræning
Beredskab ved overtagelse
Corporate governance
Public affairs
Corporate social responsibility
Stillingtagen til corporate governance-anbefalinger

Corporate governance spiller i dag en vigtig rolle for børsnoterede virksomheder. Det skyldes blandt andet, den vægt investorer tillægger de nuværende corporate governance-anbefalinger.

Vi rådgiver vores kunder i forbindelse med indarbejdelsen af gældende corporate governance-anbefalinger i virksomhedens ledelsessystem, herunder hvilken vægt aktiemarkedets aktører tillægger de forskellige corporate governance-anbefalinger.

I den oprindelige Nørby-rapport fra 2001 defineredes corporate governance som:

“De mål, et selskab styres efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (her kollektivt benævnt selskabets ‘interessenter’). Interessenter omfatter blandt andet medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfund.”

I forlængelse af en opdatering fra Scheibye-udvalget (tidligere Nørby-udvalget) har komitéen for god selskabsledelse udarbejdet anbefalinger for god selskabsledelse inden for ni hovedområder:

  1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse
  2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar
  3. Åbenhed og transparens
  4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar
  5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering
  6. Ledelsens vederlag
  7. Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering)
  8. Risikostyring og intern kontrol
  9. Revision

Der henvises til hjemmesiden www.corporategovernance.dk, hvor det er muligt at downloade både anbefalinger og tidligere offentliggjorte rapporter i deres helhed.


Reliance A/S
Kronprinsensgade 13, 5.
DK-1114 Copenhagen K
Tel +45 33 34 60 70
Fax +45 33 34 60 79
reliance@reliance.dk
Mere info
Klik her for en definition af corporate governance (PDF-fil)
 
Reliance A/S | Åbenrå 28 | 1124 Copenhagen K | Denmark | Tel +45 20 21 71 30
Sitemap |  Links |  Legal notice